Inžinierska činnosť

V zmysle stavebného zákona spoločnosť SlovEnergy, s. r. o. poskytuje nasledovné služby z inžinierskej činnosti:

 • vybavenie územného rozhodnutia
 • vybavenie stavebného povolenia
 • ohlásenie drobnej stavby
 • vyjadrenia dotknutých orgánov, inštitúcií a správcov sieti
 • vybavenie kolaudačného rozhodnutia
 • geodetické zameranie
 • vytýčenie staveniska a stavby
 • porealizačné geodetické zameranie

Zabezpečujeme obstaranie územných, stavebných, kolaudačných a iných rozhodnutí pre právnické a fyzické osoby v zmysle príslušných ustanovení stavebného zákona a s nimi súvisiace podklady pre vydanie týchto rozhodnutí:

 • doklady o vlastníctve – listy vlastníctva
 • snímky z katastrálnej mapy
 • rozhodnutia, stanoviská, súhlasy, vyjadrenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a miestnej samosprávy