Odborné prehliadky a skúšky

  • v rámci realizácie energetických diel je pre ich úspešné uvedenie do prevádzky nevyhnutné podrobiť ich skúškam a previerkam podľa platnej legislatívy
  • nové elektrické zariadenia je možné uviesť do prevádzky len vtedy, ak bol ich stav z hľadiska bezpečnosti overený východzou odbornou prehliadkou a skúškou
  • prevádzkovateľné elektrické zariadenia musia byť pravidelne revidované v stanovených lehotách. Revízia musí byť vykonaná najneskôr v roku, do ktorého spadá koniec stanovenej lehoty od doby výkonu poslednej revízie.
  • činnosť na elektrických zariadeniach vykonávame podľa ustanovení technických noriem, taktiež podľa požiadaviek výrobcov stanovených v sprievodnej a servisnej dokumentácii (servisné manuály, návody na montáž, opravy a údržbu), s dodržiavaním bezpečnostno - technických požiadaviek

Z odbornej prehliadky a odbornej skúšky je vyhotovený záznam ( správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia).

  • prípojky NN
  • kancelárske objekty
  • rodinné domy
  • priemyselné objekty
  • vonkajšie osvetlenie
  • bleskozvody